Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Werkstatt Eisinger per 1 juli 2016
Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen
Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale
inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken,
digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op
basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten
en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de
consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te
slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is
afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de
opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of
diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument
wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van
producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst
uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op
afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese
modelformulier voor herroeping.
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te
zijn samengekomen.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Werstatt Eisinger
Vestigingsadres: Nieuwelaan 52, Delft
Bezoekadres: Burgemeester Bosstraat 46, Rotterdam
0620552775; ma, di, do van 10:00 tot 18:00
email: post@leslieeisinger.nl
KVK: 27350461
BTW: NL145444156B01
Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot
stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de
algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo
spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg
kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op
andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op
de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 – Het aanbod
1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,
digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik
maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
aanbod binden de ondernemer niet.
3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 5 – De overeenkomst
1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.
3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4 De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van
dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
verbinden.
5 De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de
consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op
een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht
kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik
kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover
van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van
de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste
levering.
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende
een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag
de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)
verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de
consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De
ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke
wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende
levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag
waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode:
de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft
ontvangen.
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken
en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het
product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is
van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer
hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht heeft verstrekt.
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn
door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de
ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,
zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de
ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De
consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt
voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs
mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke
en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
6. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een
materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van
de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; ofc. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullendeovereenkomsten van rechtswege ontbonden.Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping1 Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijkmaakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.2 De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskostendoor de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij deondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij hetproduct heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden,naar gelang welk tijdstip eerder valt.3 De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeftgebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voorde consument.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopstestandaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode nietterug te betalen.Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrechtDe ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maaralleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van deovereenkomst, heeft vermeld:1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en dieworden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of dieduidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;Artikel 11 – De prijs1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangebodenproducten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingenin btw-tarieven.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzengebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed opheeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dateventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleentoegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleentoegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; ofb. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dagwaarop de prijsverhoging ingaat.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, dein het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheiden de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingenen/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dathet product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.2 Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantiebeperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van deovereenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschotenin de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier,importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekentdie verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in denakoming van zijn deel van de overeenkomst.Artikel 13 – Levering en uitvoering1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemenen bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen totverlening van diensten.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeftgemaakt.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zalde ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagenuitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertragingondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Deconsument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en rechtop eventuele schadevergoeding.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaaldheeft onverwijld terugbetalen.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot hetmoment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemerbekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.Artikel 14 – Betaling1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de doorde consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van debedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van deovereenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijnaan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaardennimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling isbedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van dedesbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeftplaatsgevonden.3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijldaan de ondernemer te melden.4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door deondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven vanbetaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke renteverschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijkeincassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% overopenstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over devolgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van deconsument afwijken van genoemde bedragen en percentages.Artikel 15 – Klachtenregeling1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt deklacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat deconsument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediendbij de ondernemer.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanafde datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijdvraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een berichtvan ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kanverwachten.4 De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht inonderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor degeschillenregeling.Artikel 16 – Geschillen1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaardenbetrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingenAanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelevan de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat dezedoor de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzamegegevensdrager.Bijlage I: Modelformulier voor herroepingModelformulier voor herroeping(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)- Aan: Werstatt Eisinger te Delft- post@leslieeisinger.nl- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffendede verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*herroept/herroepen*- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]- [Naam consumenten(en)]- [Adres consument(en)]- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.